Regulamin sklepu internetowego  
§ 1 
Postanowienia wstępne 
Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://dariuszmalojlo.pl/ prowadzony jest przez Dariusz Małojło z siedzibą w Jasienica 1052, 43-385 Jasienica NIP 5471988924
§ 2
Definicje 
 
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 • Sprzedawca – Dariusz Małojło z siedzibą w Jasienica 1052, 43-385 Jasienica NIP 5471988924
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu. 
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą. 
 • Konto – konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie. 
 • Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 • Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.  
 
§ 3
Kontakt ze sklepem 
 
 • Adres Sprzedawcy: Jasienica 1052, 43-385 Jasienica
 • Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@dariuszmalojlo.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 606104459
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 34 1140 2004 0000 3002 7817 4023
 
§ 4
Informacje ogólne 
 
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt.
 
§ 5
Zakładanie konta w sklepie 
 
 1. Założenie konta w sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 6
Zasady składania Zamówienia 
 
W celu złożenia zamówienia należy:  
 • zalogować się do sklepu, 
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, 
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji, 
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa produktu,
 • wybrać metodę płatności, 
 • kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”, 
Na podany przez Konsumenta e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 
§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności 
 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
 
– darmowe, bezterminowe udostępnienie zakupionego pliku w zakładce „Pliki do pobrania” (dostęp do zakładki pojawia się po zalogowaniu na konto Konsumenta) na www.dariuszmalojlo.pl/moje-konto,
 – darmowe, bezterminowe udostępnienie zakupionego pliku w e-mailu wysłanym przez Sprzedawcę na e-mail Konsumenta.
 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 
– płatność przelewem na na konto Sprzedawcy,
– płatność przelewem na na konto Sprzedawcy w serwisie płatniczym PayPal.
– płatność przelewem na na konto Sprzedawcy w serwisie płatniczym Przelewy24
 
 
 
§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży 
 
 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Konsumenta: płatności przelewem, Konsument zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Konsumenta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane Konsumentowi na stronach Sprzedawcy.
 
§ 9
Prawo odstąpienia od umowy 
 
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku nieuzasadnionego nieprzyjęcia przez Klienta zamówionego towaru uznaje się, iż Klient odstępuje od umowy.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 lub poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w § 3.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: 
– w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, 
– w  przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktów, 
– zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami, 
– Sprzedawca potwierdzi zwrot płatności w momencie kiedy zablokuje dostęp do Produktu w „Plikach do pobrania” na Koncie Konsumenta, 
– konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu. 
 
§ 10
Reklamacja i gwarancja 
 
 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady Produktu, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.  
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. 
 
§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym 
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Dariusz Małojło, Jasienica 1052, 43-385 Jasienica,  NIP 5471988924
 1. Informacje dotyczące gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.
 
§ 12
Postanowienia końcowe 
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.